Zhuofei, Wang. 2018. «An Atmospheric Approach to Urban Aesthetics». MÓDULO ARQUITECTURA CUC 21 (1), 161-80. https://doi.org/10.17981/moducuc.21.1.2018.06.